תנאי שימוש

נהלי הרשמה

רישום לפעילות ואישור ההשתתפות

1. התקנון מתייחס להרשמה לפעילות התנועה: הרשמה שנתית, מפעלים ארציים ומפעלים מקומיים.

2. ההשתתפות בפעילות התנועה מותנית באישור הורים כתוב , והצהרת בריאות..

3. התנועה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את התנאים והתעריפים להשתתפות בפעילויות השונות, לפי שיקול דעתה, וללא הודעה מראש. התנאים והתעריף המחייבים הינם אלה המפורטים באתר ובחוזר הניתן להורים בסמוך למועד הרישום לפעילות.

4. השתתפות החניך בפעילות מותנית באישור רכז הפעילות, ולפי שיקול דעתו בלבד. רכז הפעילות רשאי לבטל השתתפותו של חניך בפעילות, בכל עת, ומכל סיבה שהיא.

5. ניתן לשלם עבור הרשמה לפעילות השנתית ולמפעלים השונים באמצעים הבאים:

א. הוראת תשלום בכרטיס אשראי באתר האינטרנט

ב. תשלום במזומן למדריך הקבוצה.

ג. תשלום בצ'ק למדריך הקבוצה.

ד. תשלום באשראי בטלפון.

נהלי תשלום באשראי באינטרנט

 1. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של התנועה. התשלום מחייב הרשמה באתר האינטרנט.
 2. הוראת התשלום מבוצעת באתר מאובטח של חברת קרדיט גארד-חברה שהתמחותה בסליקת כרטיסי אשראי וניהול תשלומים באינטרנט ועומדת בתקן PCI-DSS לאבטחת מידע של כרטיסי אשראי (להלן-"חברת הסליקה"). התנועה שומרת לעצמה את הזכות להחליף את חברת הסליקה, ומתחייבת שכל חברת סליקה שעימה היא תתקשר בהסכם תעמוד בתקן הנ"ל או בתקן התקף באותו מועד.
 3. באמצעות חברת הסליקה ניתן לשלם בתשלומים, עד 8 תשלומים, תשלום אחד עבור כל 140 ש"ח.
 4. לאחר מילוי כל פרטי התשלום והעברת הוראת התשלום על ידי המשתמש, חברת הסליקה  תעביר את הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי שבאמצעותה מבקש המשתמש לבצע את התשלום (להלן:"חברת האשראי").  
 5. התנועה באמצעות חברת הסליקה, שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל  הוראת תשלום כלשהי לחברת האשראי בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.      אם יתברר כי קיימת מניעה חוקית או אחרת להעברת הוראת התשלום.

ב.       אם התנועה תהא סבורה כי הוראת התשלום אינה ברורה במידה מספקת או חסרה פרטי זיהוי או מידע נדרש אחר.

 1. לאחר העברת הוראת התשלום לחברת האשראי, תישלח למשתמש, באמצעות דואר אלקטרוני, קבלה אלקטרונית.
 2. למען הסר ספק, יובהר כי חברת האשראי אחראית לביצוע החיוב בפועל, וכי התנועה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בקשר לכך.
 3. התנועה לא תישא באחריות לנזק, הפסד, לרבות חסרון כיס או אבדן רווח, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לתנועה שליטה עליהן ושהיא לא יכלה לצפותם מראש, ובלבד שנקטה במאמצים סבירים כדי לעמוד בהתחייבויותיה, או בשל מעשה או מחדל רשלני של חברת האשראי או ההורה או מי מטעמם.

הרשמה למפעלים

 1. מחיר ההשתתפות במפעל התנועתי נקבע על-ידי המארגנים לפני כל מפעל.
 2. ככלל, מחיר ההשתתפות כולל את כל עלויות הטיול / המחנה / הסמינר: מזון, הסעות, ימי כיף, הכנה, ציוד, אבטחה, רפואה וכד'. המזון אינו כולל כריכים ליום הראשון של הפעילות (בוקר בלבד).
 3. תאריך אחרון להרשמה ותשלום הינו עד 14 ימים לפני תחילת האירוע באירוע מעל 3 ימים. 10 ימים לפני תחילת האירוע באירוע עד 3 ימים (כולל).
  תאריך זה הינו תאריך אחרון לתשלום במחיר הנקוב.

נהלי ביטול הרשמה והחזרים למפעלים

 1. לבקשות החזר כספי יש לפנות לאתר התשלומים  או למדריך הקבוצה . במקרה של בקשה מוצדקת שתעלה עד 7 ימים לפני מועד תחילת הפעילות- יבוצע החזר מלא של עלות הפעילות. במקרה של בקשה מוצדקת שתתקבל במוקד ההחזרים מ-7ימים לפני מועד הפעילות לפני מועד הפעילות- לא יבוצע החזר.
 2. לא מובטח החזר כספי, בגין בקשות שתתקבלנה פחות מ-7 ימים לפני מועד תחילת הפעילות. בקשות שיתקבלו פחות מ-7 ימים לפני מועד תחילת הפעילות,  יטופלו באופן פרטני  בהתאם לנסיבות ביטול ההשתתפות וע"פ שיקול דעתה של התנועה.
 3. בקשת החזר תטופל תוך 45 ימי עבודה מיום התקבל טופס בקשת ההחזר. בכל מקרה, החזר יינתן רק לאחר סיום הפעילות ולא לפני כן.
 4. לא יינתן החזר לחניך שיצא לפעילות ושנסתיימה השתתפותו בפעילות לפני מועדה המתוכנן בשל בעיות משמעת ו/ או התנהגות שסיכנה אותו או את חבריו ו/או חציית קו אדום אחר שהוגדר ע"י המדריך ורכז הפעילות.
 5. במקרה של הפסקה מסיבות בריאותיות, יבחן ויישקל החזר כספי חלקי בהתאם למשך השהות במפעל ובהתאם לנסיבות.
 6.  במידה והפעילות תבוטל ע"י התנועה- יבוצע החזר מלא בתוך 30 יום. במקרה זה אין צורך בפניה למדריך/ למשרדי התנועה.

סבסודים והנחות

כעיקרון, לא יעדר חניך מפעילות בשל בעיות כלכליות.

כל סבסוד/ הנחה יאושרו על ידי רכז הפעילות האיזורי בלבד.

1. הנחות לאחים:

מחיר מלא- אח ראשון

10%- אח שני

20%- אח שלישי

30%- אח רביעי
הנחות אלה תקפות גם לגבי מפעלי התנועה.

2. חניך אשר פונה בבקשה לסבסוד על רקע קושי כלכלי בבית, יוכל לקבל הנחה באחוזים קבועים אשר תחול על ההרשמה השנתית ועל כל מפעל ע"פ אותו אחוז קבוע. הבקשות יאושרו באופן פרטני בכפוף להגשת טופס בקשת סבסוד המפרט את הנתונים הבאים: עיסוק ההורים, הכנסה חודשית, גודל המשפחה ופירוט הבקשה.

3. כל הבקשות ופרטיהם הינם מידע חסוי אשר נגלה רק לגורמים ההכרחיים במערכת התנועה, ואינם חשופים לכל גורם אשר עשוי לפגוע בכבוד החניך והוריו.